September 2023

西安广仁寺

བདེན་བརྫུན་རྩོད་པས་རྫོཊ་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད།།

ཡོད་མེད་དཔྱད་པས་ཤེས་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད།།

འགལ་འབྲེལ་བརྩེཊ་པས་གྲོལ་རྒྱུ་ལར་ནས་མེད།།

བླ་མ་གོང་མས་བསླུས་པ་གཏན་ནས་མེད།།

….

西安广仁寺