March 2024

སྔགས་འཆང་འོད་ཟེར་གྲགས་པའི་ཞབས་བརྟན།

སྔགས་འཆང་འོད་ཟེར་གྲགས་པའི་ཞབས་བརྟན།

ཨོྃ་སྭ་སྟི།།

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དད་གུས་ངེས་ཤེས་འཁྲུངས།།

ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་པའི་ཐུགས་དམ་འཕེལ།།

མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་སྲུང་མའི་འཁོར་ལ་དབང་།།

འོད་གྲགས་སྤྲུལ་སྐུའི་བཞེད་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག།

ཅེས་པ་འདི་ཡང་རབ་གནས་ཆུ་ཡོས་རྒྱལ་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའི་དགའ་བ་དང་པོ་སྟེ་

རྣལ་འབྱོར་སྔགས་པའི་ལོ་གསར་གྱི་ཉི་མ་དང་པོ་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་འགྲིགས་བྱུང་བས་བདེན་རྟགས་སུ་ཕུལ། དེ་ཡང་འདིར་གཏེར་ཆེན་རིག་འཛིན་པདྨ་དྲག་སྔགས་གླིང་པའི་བྱིན་རླབས་ལས་བདེན་དོན་ཚད་མེད་པ་ལ་རང་དབང་གྱུར་བ་སོགས་བྱུང་།། རྒྱས་པ་ཞོར་ལས་མཁྱེན་པར་མཛོད་ཅིག་་་་་་་་་

ཨེ་མ་ཧོ༔

པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་པདྨ་དྲག་གླིང་གི།།

པདྨའི་རྒྱུད་འཛིན་པདྨ་དགྱེས་པའི་གར།།

པདྨའི་བསྟན་པ་པདྨ་ཚལ་བཞིན་རྒྱས།།

པདྨའི་ལྷ་འབངས་འགྲོ་དོན་མཐར་ཕྱིན་ཤོག།

རིག་འཛིན་ཨེ་མ་ཧོས་སེངྒྷ་གླིང་ཨེ་ཝྃ་ཌཱཀྐི་གླིང་ནས་གུས་པས་ཕུལ་བར་དགེའོ།། །། 12/1/2024