May 2019

སྨོན་ལམ་དྲང་སྲོང་གི་བདེན་ཚིག

སྨོན་ལམ་དྲང་སྲོང་གི་བདེན་ཚིག
ཨེ་མ་ཧོ།།
ལས་སྨོན་རྟེན་འབྲེལ་དཔག་བསམ་ལྗོན་པ་ལས།།
ལས་འབྲས་བསླུ་མེད་དགོས་འདོད་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན།།
ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་དག་ཚོགས།།
ཚོགས་གཉིས་རིན་ཆེན་རྒྱས་པའི་དཔལ་དུ་འབུལ།།
མཆོད་མཆོད་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད།།
བཞེས་བཞེས་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བཞེས།།
འདྲེན་འདྲེན་མ་ལུས་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་འདྲེན།།
རྒྱལ་རྒྱལ་དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་རྒྱལ།།
མཚན་དཔེ་བདེ་ཆེན་འགྱུར་མེད་བཞད་པའི་དཔལ།།
ཚངས་དབྱངས་ཟབ་རྒྱས་མཚུངས་མེད་དགྱེས་པའི་གར།།
རྣམ་མཁྱེན་སྟོབས་བཅུ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཆོས།།
འཇའ་ལུས་ཆོས་སྐུར་འགྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ།།
ཞེས་པ་འདི་ཡང་རབ་གནས་ས་ཁྱིའི་རྒྱལ་ཟླའི་དབང་ཕྱོགས་རྒྱལ་བ་གསུམ་པར་མཁའ་འགྲོ་རིག་འཛིན་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོས་ངོར་གང་ཤར་དུ་རིག་འཛིན་ཨེ་མ་ཧོས་ཨེ་ཝཾ་ཀུན་གསལ་ཆོས་གླིང་ནས་སྨོན་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག་གུ། ཤྲཱིཿསརྦ་མངྒ་ལཾ་བི་ཛ་ཡནྟུ།། །།