May 2019

པད་གླིང་གཏེར་གསར་གསོལ་འདེབས་མ་ཎི་ཀ།

པད་གླིང་གཏེར་གསར་གསོལ་འདེབས་མ་ཎི་ཀ།
ཨེ་མ་ཧོ།།
ཀུན་བཟང་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དང་ཨོ་རྒྱན་རྗེ།།
སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་པདྨ་དྲག་སྔགས་གླིང་།།
འོད་ཟེར་མཐར་ཕྱིན་དཔལ་དགྱེས་རྡོ་རྗེ་ལ།།
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་མཛོད།།
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཧྲཱིཿ
ཤིང་ཀུན་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་མཐའ་ཡས་རྡོ་རྗེས་ངོར་ཨེ་མ་ཧོས་བགྱིས་པར་དགེའོ།། །།

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *