November 2019

པདྨ་དྲག་སྔགས་གླིང་པའི་བསྟན་རྒྱས་སྨོན་ལམ།
ཨེ་མ་ཧོ།།
པདྨའི་རིང་ལུགས་སྔ་འགྱུར་རྫོགས་པ་ཆེ།།
པདྨའི་ཟབ་གཏེར་དགོངས་པའི་མཛོད་འཛིན་པའི།།
པདྨ་དྲག་སྔགས་གླིང་པའི་གཏེར་ཆོས་ཀུན།།
ཀུན་བཟང་མཁའ་ཁྱབ་ཞིང་དུ་སྤེལ་གྱུར་ཅིག།
བིརྱ་དྷཱ་ར་སྭ་ར་སྭཱ་སྟི་དྷ྄ེ་ཝའི་ངོར་ཤྲཱིས་སོ།། 18/11/2019