April 2021

ཁམས་ཡུལ་ཤུལ་ལ་གསོན་ཤུགས་རྒྱས།།

ཁམས་ཡུལ་ཤུལ་ལ་གསོན་ཤུགས་རྒྱས།།

དགུང་སྤྲིན་དཀར་གྱི་འཕུར་ལྡིང་རྩེན།།

སྤང་སྔོ་ལྗང་གི་གཡུ་ལོ་རྒྱས།།

ཆུ་དྭངས་གཙང་གི་སྦུ་དཀར་གཡོ།།

ནགས་ལྗང་ལོ་ཡི་བྲོ་གར་འཁྲབ།།

སྟེང་རྒྱ་ཕེབ་ལས་གསེར་འོད་འཕྲོ།།

གླིང་གེ་སར་གྱི་ཀི་གསྭོ་བསྒྲོགས།།

ས་དེ་ཚོ་ནི་སྐྱིད་པ་ལ།།

ཡུལ་དེ་ཚོ་ནི་དགའ་བ་ལ།།

ད་བྲིས་ད་སྤེལ།