August 2019

གནམ་མཐའ་མཚོ་དང་འདྲས་པའི་རྒྱང་རིང་གན།།

གནམ་མཐའ་མཚོ་དང་འདྲས་པའི་རྒྱང་རིང་གན།།
མི་ལྡོམ་འཁྱམས་པོས་གནས་མལ་ཨེ་ཆོག་གམ།།
ཆང་དམར་འཐུང་རོགས་མེད་པའི་དོ་ནུབ་ངས།།
ཚོར་བས་བཟི་ཁ་བདུད་རྩིའི་ལྷག་ཞིག་རེད།།

ཆུ་བོའི་རླབས་རྒྱུན་བྲག་རིའི་ངོས་སུ་རྡེབ།།
ངང་དཀར་ཆ་གཅིག་ལྷིང་འཇགས་ཁད་ཀྱི་དཀྲོགས།།
མེ་ཏོག་འདབ་མོ་རྙིད་པའི་དབེན་ཐང་ནས།།
གྲོགས་བྲལ་གདུང་བས་མིག་ཆུ་ལྐོག་མིད་བྱེད།།

སེམས་ཀྱི་སྐྱོ་དབྱངས་སྨྱུག་གླིང་གདངས་སུ་བསྲེས།།
རྩྭ་ཞྭའི་འོག་ནས་ཕྱི་དྲན་སེམས་སུ་ཕབ།།
དོ་ནུབ་སེམས་ཀྱི་ཕྱེད་ཀ་འཁྱག་གིས་བཟུང་།།
གཙང་བོའི་འགྲམ་ནས་ཁེར་རྐྱང་སྣང་ཤེས་སྐྱོ།།

ཆང་དཀར་འཐུང་གིན་འཐུང་གིན་ཡོད་ཚད་བརྗེད།།
སང་ཉིན་ཆང་ནད་ཕོག་ནོ་སུ་ཡིས་རྟོག།
རྨི་ལམ་དམར་པོས་ཡོལ་བ་མཐེན་ས་ནས།།
མི་ཚེའི་གཏམ་གྱི་རྫོགས་ཚིག་འདི་ལས་ཅི།།

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *