August 2019

སེངྒྷ་གླིང་གི་རྒྱལ་སྟོན་བསུ།།

སེངྒྷ་གླིང་གི་རྒྱལ་སྟོན་བསུ།།
ཨེ་མ་ཧོ།།
དཀའ་སྤྱོད་སྙིང་རུས་ནུས་ཐུབ་པའི་དཔའ་སྟོབས་གཅིག།
མཐུན་ལམ་སྤྱི་ཕན་སྒྲུབ་པའི་ལྷག་བསམ་གཉིས།།
རྒྱལ་དོན་ཕྱི་ནང་གཙང་མའི་ཆིག་སྒྲིལ་གསུམ།།
བཟང་གསུམ་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁྱབ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག།
ཤྲཱིཿཨེ་མ་ཧོས

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *