November 2019

དེ་རིང་གི་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ།།
ཨེ་མ་ཧོ།།
ཨེ་མ་ཧོ་ནམ་མཁའ་རྣམ་པར་དག།
རང་བྱུང་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས།།
བསིལ་ཟེར་ཟླ་བ་མིག་ལ་སྨིན།།
ཨེ་ཝཾ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ།།
ཤྲཱིས་སོ།།

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *