August 2019

Awam School

ཨེ་ཝཾ་རྒྱལ་སྤྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པས་རྒྱུགས་སྤྲད་དང་གཟེགས་རྟགས་དགའི་ལེགས་འབུལ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཚམས་རྟགས་སུ་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོའི་གྲུ་ཁ་ནས་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་གྲངས་མེད་ཞུའོ།། ཁྱད་པར་དུ་སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ་དང་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། ཟླ་བ་ལྷ་མོ་ལ་འཚམས་འདྲི་ཡོད། ཤྲཱིས་སོ།

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *