September 2019

༧སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་

༧སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་
ཞབས་བརྟན་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ།
ཨོཾ་སྭཱ་སྟི།།
ཨོ༵་རྒྱན༵་པདྨ་ཀ་རའི་བྱིན་རླབས་དཔལ།།
མཆོག་གླིང་བདེ་ཆེན་གར་གྱི་རྟུལ་ཞུགས་ཅན།།
མཐུ་སྟོབས༵་དབང་རྒྱལ༵་ཞི་དྲག་རྡོ་རྗེ་འཛིན།།
བདེན་ཚིག་སྨྲ་བའི་ལྗགས་རིང་ཞབས་བརྟན་ཤོག།
ཅེས་ཤྲཱིཿཨེ་མ་ཧོས་གུས་པས་ཕུལ།།

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *