September 2019

༧སྐྱབས་རྗེ་མཁན་ཆེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེས་གསར་ཏུ་འཛུགས།

དེ་རིང་ཨེ་ཝཾ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་བདུན་གྱི་ཚོགས་མི་ལྷན་ཞུགས་དང་དགེ་འདུན་པ་དྲུག་བརྒྱ་ང་བརྒྱད་ཙམ་དང་བལྟ་འཁན་སུམ་སྟོང་དུ་འདུ་འཛོམས་སོང་བས་དགའ་སྤྲོ་བརྟས། ཁྱི་དང་ལི་ལིས་ཕྱག་འཚལ་བཅས་བརྙན་འཁོར་གྱི་བལའ་འགྱུར་ལུང་ལ་གསན་བསམ་བྱས་འདུག་གོ།

༧སྐྱབས་རྗེ་མཁན་ཆེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེས་གསར་ཏུ་འཛུགས།
༡༽ ཨེ་ཝཾ་སློབ་གྲྭ། བོད།
༢༽ ཨེ་ཝཾ་མཐོ་སློབ། ནོར་བེ།
༣༽ ཨེ་ཝཾ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་། རྒྱ་ནག
༤༽ ཨེ་ཝཾ་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་གླིང་། བོད།
༥༽ ཨེ་ཝཾ་གེ་སར་དགོན་པ། སི་ལོ་ཝི་ནི་ཡ།
༦༽ ཨེ་ཝཾ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཆོས་ཚོགས། སེངྒྷ་གླིང་།
༧༽ ཨེ་ཝཾ་ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་། ཝེལ་སི།
༨༽ ཨེ་ཝཾ་བོད་སྙིང་ཆོས་ཚོགས། ཨ་རི།
༩ ༽ ཨེ་ཝཾ་རྫོགས་ཆེན་དུས་འཁོར་འོད་གསལ་ཆོས་གླིང་། དབྱིན།
༡༠ ༽ ཨེ་ཝཾ་པདྨ་ཀ་ར་གླིང་། འབྲུག
༡༡ ༽ ཨེ་ཝཾ་རྣལ་འབྱོར་གླིང་། མཱ་ལེ་ཤ་ཡ།
༡༢ ༽ ཨེ་ཝཾ་ཨོ་ཌི་ཡ་ན་གླིང་། ཡོལ་མོ།
༡༣ ༽ ཨེ་ཝཾ་ཀུན་བཟང་དུར་ཁྲོད། ཐེ་ཝན།
༡༤ ༽ ཨེ་ཝཾ་ཤྲཱིཿརྫོང་། འབྲུག་ཤར།
༡༥ ༽ ཨེ་ཝཾ་ཨོ་རྒྱན་འོག་མིན་གླིང་། ཧོང་ཀོང་།
༡༦ ༽ ཨེ་ཝཾ་ཨོ་རྒྱན་ཏཱ་ར་གླིང་། ཨ་རི་ཛི་ན།
༡༧ ༽ ཨེ་ཝཾ་བཀའ་གཏེར་གླིང་། ཧིང་གྷི་རི་ཡ།
༡༨ ༽ ཨེ་ཝཾ་མཆོད་རྟེན་གླིང་། ཐེ་པེ།
༡༩ ༽ ཨེ་ཝཾ་མཁའ་འགྲོ་གླིང་། རྡོ་དཀར།
༢༠ ༽ ཨེ་ཝཾ་རིག་པ་གླིང་། འཇང་།
༢༡ ༽ ཨེ་ཝཾ་རིག་མ་གླིང་། བལ་ཡུལ།
༢༢ ༽ ཨེ་ཝཾ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་གླིང་།
༢༣ ༽ ཨེ་ཝཾ་དྷརྨཱ་གླིང་། སོག་ཡུལ།
༢༤ ༽ ཨེ་ཝཾ་མཁྱེན་བརྩེ་གླིང་། འཇར་མན།
༢༥ ༽ ཨེ་ཝཾ་གཏེར་ཆེན་གླིང་། ཧྥ་རན་སི།
༢༦ ༽ ཨེ་ཝཾ་རས་པ་གླིང་། སི་པན།
༢༨ ༽ ཨེ་ཝཾ་རིག་འཛིན་པདྨ་དྲག་སྔགས་གླིང་། འབྲས་ལྗོངས།
༢༩ ༽ ཨེ་ཝཾ་ཛྙཱ་ན་གུ་རུའི་གླིང་། ཨེར་ལན།
༣༠ ༽ ཨེ་ཝཾ་རྫོགས་ཆེན་གླིང་། ལན་དྲོན།
༣༡ ༽ ཨེ་ཝཾ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དགའ་ཚལ། ཝེ་ནམ།
༣༢ ༽ ཨེ་ཝཾ་གླུ་བྲོ་གླིང་། ལྷོ་ཀི་རི་ཡ།
༣༣ ༽ ཨེ་ཝཾ་སྔགས་འཆང་གླིང་། འོག་མིན།
༣༤ ༽ ཨེ་ཝཾ་སྣང་མུན་གླིང་། སོ་ལོ་བི་ནི་ཡ།
༣༥ ༽ ཨེ་ཝཾ་དགེ་འདུན་གླིང་། ཐེ་ལན་ཌྲི།
༣༦ ༽ ཨེ་ཝཾ་དཀར་ཟས་གླིང་། འཇའ་པན།
༣༧ ༽ ཨེ་ཝཾ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་གླིང་། ཤྲཱིཿལངྒ།
ཨེ་ཝཾ་སོ་བདུན་གྱི་ཆོས་ཚོགས་འངི་དག་ཐམས་ཅད་སྔོན་གྱི་མཁས་གྲུབ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པའི་དོན། གསུང་གི་ཆོས། འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་གྱི་དགོངས་དོན་གཞིར་ཐོག་ནས་ཐབས་ཤེད་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་མཆིས་པའི་ཚོགས་པ་དམིགས་བསལ་བ་དང་། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་ལས་དང་པོ་པ་རྣམས་ཆོས་ལ་དད་པ་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་དང་སེམས་ཅན་ལ་སྙིང་རྗེ་ཁོ་ནར་དགོངས་ཏེ་མཛད་ཕྲིན་རྒྱས་པའོ་ཐབས་སུ་དམིགས་པ་ཉག་གཅིག་གོ རིན་ཆེན་དཔལ་ལྡན་གྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པར་དགེའོ།།

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *