September 2019

ཨེ་ཝཾ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་སྨོན་སྙིང་གི་འོད་གསལ།།

ཨེ་ཝཾ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་སྨོན་སྙིང་གི་འོད་གསལ།།
ཨེ་མ་ཧོ།།
ཨེ་རིག་མཁྱེན་རབ་ཡེ་ཤེས་སངས་རྒྱས་པས།།
ཝཾ་ཡིག་སྙིང་རྗེ་འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་གར།།
ཨ་ཧོ་སྣ་ཚོགས་འགྲོ་ཀུན་འདྲེན་པའི་དཔལ།།
ཨེ་ཝཾ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་རྒྱུར་ཅིག།
ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གུཧྱེས་བྱིན་རླབས་ལས་ཤྲཱིས་སོ།།

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *