September 2019

བསམ་ཡས་དགོན་པ

བསམ་ཡས་དགོན་པ
།་་་་་་
༡ ཤར་ཕྱོགས་མཁྱེན་རབ་འཇམ་དཔལ་གྱི་གླིང་།
༢ དེའི་གཡས་གཡོན་དུ་རྣམ་དག་ཁྲིམས་ཁང་གླིང་།
༣ བརྡ་སྦྱོར་ཚང་མང་གླིང་།
༤ ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཨཱརྱ་པ་ལོའི་གླིང་།
༥ དེའི་གཡས་གཡོན་དུ་བདུད་འདུལ་སྔགས་པ་གླིང་།
༦ སྒྲ་སྒྱུར་གླིང་།
༧ ནུབ་ཕྱོགས་སུ་དགའ་ལྡན་བྱམས་པ་གླིང་།
༨ དེའི་གཡས་གཡོན་དུ་དཔའ་བོ་པེ་ཧར་གླིང་།
༩ མི་གཡོ་བསམ་གཏན་གླིང་།
༡༠ བྱང་ཕྱོགས་སུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་གླིང་།
༡༡ དེའི་གཡས་གཡོན་དུ་སྣ་ཚོགས་ལྕགས་དྲ་གླིང་།
༡༢ པེ་ཧར་དཀོར་མཛོད་གླིང་བཅས་སོ།

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *