November 2019

ལོ་གསུམ་གྱི་རིང་ལ་ཇ་ཕུད་འདི་དང་ཕུད་བསྐོང་ལ་བརྗེ་བོ་མ་བྱས་རུང་། ཕུད་ཇ་རུལ་བ་དང་གད་སྙིགས་སོགས་གནོད་པ་གང་ཡང་མེད་པར་སྨན་བཟང་དྲི་དང་ཇ་མདོག་ཀྱང་མ་འགྱུར་བ་འོད་འཁྱུག་འཁྱུག་ཏུ་མཆིས་པ་འདི་ཡང་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོས་བྱིན་རླབས་དང་གྲུབ་རྟགས་ཤིག་ཅི་ལ་མིན། ཨེ་མ་ཧོས