April 2021

མགོན་པོ་དྲེགས་གཤེད་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་དངོས་གྲུབ་མྱུར་སྩོལ།

མགོན་པོ་དྲེགས་གཤེད་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་དངོས་གྲུབ་མྱུར་སྩོལ། 

དངོས་དང་ཡིད་སྤྲུལ་ཅི་འབྱོར་བཤམས་ལ།

ཧཱུཾ་ཧྲཱིཿ 

བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་དྲེགས་གཤེད་བཀའ་སྲུང་ཆེ།། 

གཉིས་མེད་རྒྱུད་རྒྱལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སོགས།།

ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྤེལ་མཛད་ལ།།

གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད།། 

ཨོཾ་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་དྷརྨཱ་པཱ་ལ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ།། 

ཞེས་པ་འདི་ཡང་རབ་གནས་ལྕགས་གླང་དབོ་ཟླའི་དབང་ཚེས་དགེ་བར་ཀུན་མཁྱེན་ཇོ་ནང་གི་བསྟན་འཛིན་དམ་པ་སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་མཆོག་ཚང་ཀཿགནམ་རིན་པོ་ཆེས་མཁའ་འགྲོ་ཆེན་མོ་ཀུན་དགའ་ཕྲིན་ལས་དབང་མོའི་རྣམ་ཐར་གསུང་པའི་སྐབས་སུ་ཆོས་སྐྱོང་སྐུ་པར་གནང་བའི་མོད་ལ་གང་ཤར་དུ་གསོལ་མཆོད་དུ་ཨེ་མ་ཧོས་ཐོ་རངས་ཁར་སད་རྨིས་ཚོར་སྣང་དྲག་པོས་སྙིང་ནས་གསོལ་མཆོད་འབུལ་བར་དགེའོ།། །།

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *