May 2024

དགའ་སྟོན་ཆོས་ཀྱི་མཎྜལ།།

དགའ་སྟོན་ཆོས་ཀྱི་མཎྜལ།།
ཨོྃ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ །།
ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བའི་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཀུན།།
ཀུན་འདུས་གུ་རུ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དཔལ།།
དཔལ་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་འཁོར་འདས་ཆོས།།
ཆོས་བཞིན་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག།
ཨོྃ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ།།
——ཤྲཱིཿ གླིང་པས་སོ།།
16/5/2024
དེ་རིང་འདིར་མཁའ་འགྲོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཚུལ་ཁྲིམས་དབང་མོ་མཆོག་གིས་ཆོས་སྒར་ཆེན་མོ་ནས་ཐུགས་སྨོན་རོགས་དན་དང་མཁན་པོ་འོད་གསལ་མཐའ་ཡས་རྡོ་རྗེ་ལྷུན་གྲུབ་མཆོག་གིས་དག་པའི་ལྷ་བརྒྱ་མ་ལེགས་གྲུབ་དང་། སྐྱེན་པོ་དགོན་པའི་ལས་ཐོག་མཁན་པོ་ལོ་སྐྱབས་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔ་ནས་འཇའ་གུར་སྒོམ་ཐག་བཅས་དྲང་སྲོང་བདེན་སྨོན་དང་ཆོས་གྲོགས་དང་མཁའ་འགྲོ་མ་ཡོངས་ནས་དབང་སྡུད་གསོལ་འདེབས་དགེ་སྒྲུབ་དང་། སྙིང་ཉེ་བའི་དགུང་གྲངས་གོ་བདུན་ལ་སོན་པའི་ཆོས་རྗེ་དམ་པས་ཐུགས་བརྩེ་དང་ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་བཀའ་ཞུ་བ་ལ་དུང་ལེན་དང་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་བ་སོགས་དགེ་རྩ་བླ་མེད་དུ་གྲུབ། དགེ་རྩ་རྫོགས་བྱང་ལ་བསྔོས། ཨེ་མ་ཧོས
Diamond of Vajra:
A Long Life Prayer for the Venerable Elder Chao Khun Phratep Siddhivides of Wat Ananda Metyarama Thai Buddhist Temple
༸ཆོས་སྟོན་ཀློང་པོ་ཆོས་ཀུན་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་རྡོ་རྗེའི་ཕ་ལམ་བཞུགས་སོ།
(chos ston lkong po chos kun kyi zhabs brtan rdo rje’i pha lam bzhugs so)
by Khenchen Lama Pelgyeypa Dorjé Rinpoché
(mkhan chen bla ma dpal dgyes pa rdo rje rin poche)
ན་མོ་གུ་རུ་བུདྡྷ་ཛྙཱ་ན་ཡེ།
NAMO GURU BUDDHA JNANAYE!
(HOMAGE TO THE GURU, THE BUDDHA, DEEP WISDOM!)
ཆོས་དབྱིངས་གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་།།
CH’Ö-YING DÖ-MA’Y GÖN-PO KÜN-TU-ZANG
To the Primordial Defender of the Dharmadhātu, Samantabhadra,
ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཆང་།།
LONG-CHÖ-DZOK-KU CHOM-DEN DOR-JÉ-CH’ANG
To the Saṃbhogakāya, the Bhagavān Vajradhara,
སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ།།
TRUL-KU’I KU-CH’OK PAY-MA-JUNG-NAY LA
And to the supreme Nirmāṇakāya, Padmasambhava:
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བསམ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག།
SÖL-WA DEP SO SAM-DÖN LHUN-DRUP SHOK
I supplicate: May your aspired aims be spontaneously accomplished.
ངེས་འབྱུང་རྣལ་མའི་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག།
NGEY-JUNG NEL-MA’Y TS’UL-T’RIM NAM-PAR-DAK
Completely purifying the Ethical Discipline (sīla1) of Genuine Renunciation,
བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་ཏིང་འཛིན་ཕར་ཕྱིན་རྫོགས།།
JANG-CH’UP CHÖ-PA’Y TING-DZIN P’AR-CH’IN DZOK
Bringing to perfect culmination the Meditative Absorption (samādhi) of Bodhisattva Practice,
གསང་ཆེན་སྔགས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཡོངས་སུ་སྨིན།།
SANG-CH’EN NGAK KYI SHEY-RAP YONG-SU MIN
Thoroughly ripening the Discerning Insight (pañña2) of Great Secret Mantra:
ཀློང་པོ་ཆོས་ཀུན་བསྐལ་བརྒྱ་ཞབས་བརྟན་ཤོག།
LONG-PO CH’Ö-KÜN KEL-GYA ZHAP-TEN SHOK
May the noble feet of the Venerable Elder Chao Kun Phratep Siddhivides remain firm for a hundred eons.
བསླབ་གསུམ་འདུས་པའི་དགོན་སྡེ་དར་ཞིང་རྒྱས།།
LOP-SUM DÜ-PA’Y GÖN-DÉ DAR ZHING GYAY
May your monastery, which incorporates the Three Trainings (tisikkhā3), grow and flourish,
བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་ཉི་འོད་ས་གསུམ་ཁྱབ།།
SHAY-DRUP TEN-PA’Y NYI-Ö SA-SUM KHYAP
May the sunlight of your Teachings of Explanation and Practice pervade the Three Terrains (tibhūmi4);
མ་རིག་མུན་སེལ་སྡུག་ཀུན་རྒྱུན་ཆད་ནས།།
MA-RIK MÜN-SEL DUK-NGEL KÜN GYÜN-CH’AY NAY
And, dispelling the darkness of ignorance and severing the flow of suffering,
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཞིང་ཁམས་མཛེས་གྱུར་ཅིག།
KÜN-TU-ZANG-PO’I ZHING-KHAM DZEY-GYUR CHIK
May you come to beautify the Pure Land of Samantabhadra.
ཅེས་པ་འདི་རབ་གནས་ས་ཁྱིའི་ཐ་སྐར་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་རྒྱལ་བ་གཉིས་པར་སེངྒྷ་གླིང་གི་ཝཊ་ཨ་ནནྟ་རྨད་ཡ་ར་མའི་ཐེ་ལན་ནང་བསྟན་ལྷ་ཁང་དུ་Wat Ananda Metyarama Thai Buddhist Templeཡོངས་གྲགས་སུ་མཁན་ཆེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་འམ་ཤྲཱིཿནནྟ་བཛྲས་དེ་ཉིད་དུ་ཆོས་སྟོན་དམ་པ་གང་གི་གསང་གསུམ་བརྟན་པའི་ལེགས་སྨོན་དུ་བགྱིས་པར་ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག་གུ།། །།
And so it was that, on the the day of Second Victory in the Ninth Month of the constellation Aśvinī of the Earth Dog Year of the sixty year Tibetan astrological cycle (rab gnas sa khyi’i tha skar dkar phyogs rgyal ba gnyis par), in the Thai Theravāda Buddhist monastery of Singapore which is widely known as Wat Ananda Metyarama Thai Buddhist Temple, Khenchen Lama Rinpoché, or Śrī Ananda Vajra, on that very spot, composed an aspiration of good wishes for the stability of the Three Secrets (of body, speech and mind) of their sublime Dharma teacher (the Venerable Elder Chao Kun Phratep Siddhivides). Thus I pray that the Victorious Ones together with their Bodhisattva Heirs, throughout all directions and times, may accomplish this accordingly!
1 Sanskrit: śīla
2 Sanskrit: prajñā
3 Sanskrit: triśikṣa
4 Sanskrit: tribhūmi or bhūmitraya. Terrestrial, celestial and subterranean.