May 2019

ཇོ་གཅོད་ཟབ་དབང་གི་དཔའ་ངོམས།

ཇོ་གཅོད་ཟབ་དབང་གི་དཔའ་ངོམས།
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཕཊཿ
ཐོགས་བཅས་ཚོགས་བརྒྱད་སྣང་བ་ཧྲིལ་གྱིས་གཅོད།།
ཐོགས་མེད་བདུད་བགེགས་ཆོ་འཕྲུལ་དབྱིངས་སུ་གཅོད།།
དགའ་དྲོད་དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་ཞེན་ཆགས་གཅོད།།
སྙེམས་བྱེད་བདག་འཛིན་མ་རིག་གཞི་རྩ་གཅོད།།
གཅོད་ཡུལ་འཇིགས་མེད་རྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པ་ཡིན།།
ཨེ་མ་ཧོས་ཨེ་ཝཾ་སངས་རྒྱས་ཆོས་གླིང་དུ་དབང་བསྐུར་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་བགྱིས་པར་དགེའོ།།

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *