March 2020

སྙིང་ཉེ་བའི་དྲ་གྲོགས་དང་རྡོ་རྗེ་མཆེད་པོ་ཡོངས་ལ་ཞུ་འབྲས། ༧སྐྱབས་རྗེ་དམ་པ་གནམ་ལྕགས་གླིང་པའི་གསུང་བྱིན་ཅན་གྱི་༧ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་འདི་ཚར་བརྒྱ་རེ་ནི་ཀུན་གྱིས་གསུང་རོགས། རྟེན་འབྲེལ་དང་དགོས་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ།། ཨེ་མ་ཧོས

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *