October 2019

རྫོགས་ཆེན་དུས་འཁོར་ཀྱི་ས་འདུལ་དང་བཀའ་བགོ།

རྫོགས་ཆེན་དུས་འཁོར་ཀྱི་ས་འདུལ་དང་བཀའ་བགོ།
ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ།།
སྙིགས་ལྔའི་མུན་ནག་འཇའ་འོད་ཀློང་དུ་འབྱམས།།
སྐུ་བཞི་ཡེ་ཤེས་འབད་མེད་རྒྱུད་ལ་འབྱོར།།
མཆོག་གསུམ་དམ་པའི་སྣང་བ་མི་འབྲལ་ཞིང་།།
དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་སངས་རྒྱས་དཔལ་དུ་ཤོག།
དམུ་རྒོད་་་་་

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *