October 2019

མི་ཚེའི་ནང་དད་དམ་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཨ་སྐྱ་བླ་མ་དང་མཁན་པོ་འོད་གསལ་མཐའ་ཡས་དང་འོད་གསལ་ཆོས་སྒྲོན། ཨེ་ཝཾ་དཔལ་སྒྲོན་དང་འཇམ་མགོན་བླ་མ་སོགས་ལ་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་། ཁྱད་པར་རིག་འཛིན་པདྨ་དྲག་སྔགས་གླིང་པའི་ཕྱག་བྲིས་དངོས་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་དང་རྩམ་ཆུར་ཟས་གོས་དང་། སྨན་རག་གཏོར་ཚོགས་གཏོར་གྱི་དམ་རྫས་ཀུན་འདུས་དང་། གནམ་ལྕགས་ཀྱི་ཕུར་བུ་དང་། རྡོ་དྲིལ་དང་བླ་མ་ལོ་མའི་སྐུ་འཆང་དང་གནབ་ཆས་སོགས་འཛམ་གླིང་ན་རྙེད་པར་དཀའ་བའི་གཏེར་རྫས་གནང་སྦྱིན་དང་ཆུ་ཚོད་དྲུག་གིས་བར་བཀའ་མོལ་བྱུང་། དགའ་སྤྲོ་བླ་ན་མེད་པར་དགུང་ཟས་མཉམ་དུ་རོལ། དམིགས་བསལ་ཨེ་ཝཾ་མེ་ཏོག་གླིང་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་འགྲིགས་བྱུང་ངོ་། དགའ་དད་སྤྲོ་བས་ཤྲཱིས་སོ།

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *