February 2020

ལྕགས་བྱིའི་ལོ་སར་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།
ཨེ་མ་ཧོ།
ལྕགས༵་ཆུ་མེ་རླུང་ས་ཤིང་བྱི༵་བའི་ལོ།།
ལོ༵་སར༵་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས།།
ཚོགས་འཁོར་རྒྱལ་ཀུན་དགྱེས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན།།
ཀུན་བཟང་འཁོར་འདས་རྒྱན་ཏུ་རྟག་འཆར་ཤོག།
འབྱུང་བ་ལྔ་ལྡན་ལྕགས་བྱིའི་ལོ་སར་ལ་ཨེ་མ་ཧོས་ཨེ་ཝཾ་མནྡ་ར་ཝའི་ཕོ་བྲང་ནས་བྲིས་པར་དགེའོ།།

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *