March 2020

མཆོད་འབུལ།
ཨེ་མ་ཧོ།།
དཀོན་མཆོག་མཆོད་པའི་གྲལ་ན་བཞགས་པ་དང་།།
བཙན་དང་གདོན་གྱི་རྒྱུད་དུ་བཟུང་ཡང་རུང་།།
དཀོན་མཆོག་དད་དང་འགྲོ་ལ་སྙིང་རྗེ་ཅན།།
ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིགས།།
ཤྲཱིས་བཟང་སྤྱོད་ཚར་གཅིག་གི་འཇུག་ཏུ་གང་ཤར་དགེ་བསྔོའི་ཚབ་ཏུ་བྱས་པར་དགེའོ།།།།

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *