August 2019

༈ རཾ་ཡཾ་ཁཾ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ།

༈ རཾ་ཡཾ་ཁཾ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ།
让央康 嗡阿吽!
ཚོགས་རྫས་འདོད་ཡོན་ཡེ་ཤེས་རོལ་པས་རྒྱན།།
妙欲供物智慧严
ཚོགས་རྗེ་ཚོགས་བདག་རིག་འཛིན་བླ་མ་དང་།།
供尊供主持明师
གདན་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་གནས་ཡུལ་ཉེར་བཞིའི་བདག།
三坛城廿四境主
དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས།།
勇士空行护法神
འདིར་གཤེགས་ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས།།
莅此受用会供品
འགལ་འཁྲུལ་ནོངས་དང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་བཤགས།།
忏悔过失破誓言
ཕྱི་ནང་བར་ཆད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ།།
外内障碍法界解
ལྷག་གཏོར་བཞེས་ལ་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད།།
享用余食事业成
ཨོཾ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་ཌཱཀྐི་ནི་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཙྪ་ཧོཿ ཨུཥྩིཎྚ་བྷ་ལིཾྟ་ཁྷཱི་ཁྷཱི།
嗡 格热德瓦扎古呢 噶纳卓杂布扎 舞知扎巴令达喀呵💐🌷🌹🥀🌺

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *