January 2020

དེ་རིང་དམིགས་བདལ་གིས་བདག་ལ་སྙིང་ཉེ་བ་དང་དད་དམ་གཙང་མའི་འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་ནས་ཨ་མ་རྗེ་བཙུན་ཨོ་རྒྱན་སྒྲོལ་མའི་འདས་མཆོད་དང་ཐུགས་སྨོན་གནང་བར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་དང་། དགེ་བས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་འདི་ཕྱི་བར་དོ་བདེ་བའི་སྨོན་ལམ་བཅས་ཨེ་མ་ཧོས

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *