February 2020

དེ་རིང་རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ངང་ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོ་ནོར་ལྷའི་གཡང་སྒྲུབ་དང་ས་ཡི་ལྷ་མོ་བརྟན་མ་དང་ས་ཡི་སྙིང་པོའི་སྒྲུབ་ཆོག་དང་ས་བདག་མཆོད་པས་ས་གཞི་དཀྱིལ་འཁོར་རུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་བྱས། ཁྱད་པར་དགེ་མང་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་འོད་ཟེར་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང་མྱུར་ཏུ་རྫོགས་ཆེན་ཆོས་ཚོགས་སུ་ཕེབས་ནས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་སྨོན་ལམ་ཟབ་རྒྱས་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་དོ།། ཨེ་མ་ཧོས

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *